Home

Minister van Infrastructuur en Milieu 2023

Besluit naamswijziging ministerie van Infrastructuur en Milieu

Staatssecretaris van Financiën, van 6 april 2018, nr. IENM/BSK-2017/134916, tot wijziging van de Regeling groenprojecten 2016 in verband met Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken gewijzigd in 'Minister van Mark Rutte (VVD) komt aan op het Binnenhof. Het regeerakkoord voor zijn derde kabinet is klaar Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is een Nederlands ministerie dat ontstond onder de naam Infrastructuur en Milieu onder het kabinet-Rutte I door een fusie van de voormalige ministeries van Verkeer en Waterstaat met delen van het Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte III draagt het ministerie de huidige naam

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 7 februari 2018, nr. IENM/BSK-2018/7746, houdende vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de secretaris-generaal en de diensthoofden (Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 14 december 2018, nr. IENW/BSK-2018/261579, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (vaststelling Milieulijst 2019

Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur, Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu : mw. mr. Evelyna C. Wever-Croes : Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur: mw. mr. Xiomara J. Ruiz-Maduro: Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling: dhr. dr. Armando R. Lamp minister van Infrastructuur en Milieu, van 14 oktober 2010 tot 26 oktober 2017 - CEO (bestuursvoorzitter) Stichting Porticus (financiering projecten), vanaf april 2018. takenpakket (bewindspersoon) - Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Balkenende belast met luchtvaart, water en het KNMI Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is een Nederlands ministerie dat tussen 2010 en 2017 bestond en een samenvoeging is van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). De minister was Melanie Schultz van Haegen. De staatssecretarissen waren Joop Atsma (2010-2012), Wilma Mansveld (2012-2015.

Ministeries Rijksoverheid

In artikel 3a, eerste, tweede en derde lid, wordt 'Minister van Infrastructuur en Milieu' vervangen door: Minister van Infrastructuur en Waterstaat. B De bijlage wordt vervangen door de in de bijlage bij deze regeling opgenomen bijlage. ARTIKEL II Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 Met de aanvang van het kabinet-Rutte III op 26 oktober 2017 is de naam van het Ministerie . van Infrastructuur en Milieu (IenM) gewijzigd in het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Omdat het verantwoordingsonderzoek over heel 2017 gaat, houden we in dit rapport de oude naam aan. De aanbevelingen richten we wel aan de minister. Verslag houdende een lijst van vragen over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34775-XII) (herdruk) Indiener: S. van Veldhoven, Tweede Kamerli Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019. 1 De minister kent degene die schade lijdt of zal lijden als gevolg van de rechtmatige uitoefening door of namens de minister van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid of taak, op verzoek een vergoeding toe, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de. Inkoopdata Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 Permanente link Gekopiëerd. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatie over de inkoopuitgaven van het voorafgaande jaar van alle ministeries en daaronder ressorterende dienst Inkoopdata Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015

Lijst van Nederlandse ministers van Volkshuisvesting

Nieuwsbericht | 16-05-2018 | 15:45. Reactie minister van IenM op Verantwoordingsonderzoek 2017 Infrastructuur en Milieu. Brief | 16-05-2018. Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2017 van het Ministerie van IenM - Baten-lastenagentschappen. Publicatie | 16-05-2018 Dit kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie kwam na de langste formatie sinds de Tweede Wereldoorlog tot stand. Zeven maanden na de verkiezingen van 15 maart 2017 stond er een opvolger van het kabinet-Rutte II op het bordes. Voor premier Mark Rutte is dit de derde keer dat hij een kabinet leidt. Het kabinet bood op 15 januari 2021 ontslag aan, vanwege de harde conclusies van het parlementair. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2018 ; Brief Algemene Rekenkamer; Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Document­datum: 05-10-2017: Publicatie­datum: 05-10-2017: Nummer: KST34775XII5: Kenmerk: 34775 XII, nr. 5.

 1. ister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een besluit nemen over of en op welke manier Schiphol kan uitbreiden. NU.nl zet de vijf knelpunten rond de uitbreiding van Schiphol op een rij. Lange tijd had Schiphol voldoende ruimte om het aantal vluchten uit te breiden
 2. ister van Infrastructuur en Waterstaat Mevrouw Drs. C. Van Nieuwenhuizen-Wijbenga Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG Datum: 29 november 2018 Kenmerk: Rli -2018/3074 Cc: Bijlage(n): 1 Betreft: Voorstel werkprogramma Rli 2019-2020 Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen
 3. ister tot toelating heeft besloten. Uiteindelijk besluit de
 4. Wat is de betekenis van Minister van Infrastructuur en Milieu? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Minister van Infrastructuur en Milieu. Door experts geschreven

Dit zijn alle ministers in het kabinet-Rutte III volgens

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 6 juni 2018 Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) - 34950-XII-9 Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018. 15 De rest van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is gevestigd aan de Rijnstraat, waar oorspronkelijk het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in zat. Dit gebouw is dan ook milieuvriendelijk en duurzaam gebouwd, door bijvoorbeeld geen gebruik te maken van gevaarlijke stoffen of isolatiematerialen en milieubesparende verlichting te gebruiken De Minister van Infrastructuur en Waterstaat SDU 12-2018 Wijziging Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014. In Staatscourant 2018, nr. 66154 d.d. 12 december 2018 overspanning van de brug worden geraamd op C56 mln. Dit zal worden gedekt uit de investeringsruimte wegen. Deze mutatie is nog niet in de begroting 2018 verwerkt. Dit bedrag zal met de voorjaarsnota 2018 aan het taakstellend budget voor dit project worden toegevoegd. Hoogachtend, DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt gebruikseisen en technische eisen (periodiek onderhoud Regeling voertuigen 2020) VERSIE TEN BEHOEVE VAN DE INTERNETCONSULTATIE De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Gelet op de artikelen 21, eerste lid, 22, eerst e, vierde en vijfde lid, 22a, eerste lid, 71, 71a, 76, derde lid, 100, derde lid, 101, eerste lid, en 102, derde lid, van Je Vindt Wat je Zoekt op Booking.com, de Grootste Reissite Van de Wereld. U krijgt Direct Een Bevestiging. Reserveer Online, Laagste Prijzen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Wikipedi

5. dat onderhavig Verkeersbesluitbesluit van kracht is tot en met 1 oktober 2018. DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, het hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland, R.M. Kok BIJLAGE MEDEDELINGEN Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de da Aan de minister van Infrastructuur en Milieu: Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: •org ervoor dat het proces van medische hulpverlening op de Noordzee voldoet aan Z de uitgangspunten van medische zorg in Nederland en aansluit bij de zorgketens op het land

Staatscourant 2018, 6924 Overheid

 1. ister van Infrastructuur en Waterstaat moest Cora van Nieuwenhuizen (54) een hoogoplopende luchtvaartruzie met de Russen in goede banen..
 2. 34 757 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Verzamelwet IenM 2018) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP. Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Verzamelwet IenM 2018)
 3. isterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is het voormalige
 4. Koning Willem-Alexander zal dinsdagavond Sharon Dijksma benoemen als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM). Dijksma volgt Wilma Mansveld op die moest aftreden vanwege de kritiek die zij kreeg in het Fyra-rapport. Tweede Kamerlid en vice-fractievoorzitter... Lees verde
 5. overspanning van de brug worden geraamd op C56 mln. Dit zal worden gedekt uit de investeringsruimte wegen. Deze mutatie is nog niet in de begroting 2018 verwerkt. Dit bedrag zal met de voorjaarsnota 2018 aan het taakstellend budget voor dit project worden toegevoegd. Hoogachtend, DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz van Haege
 6. ister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstem

Staatscourant 2018, 69481 Overheid

ILT-2018/7381 Overleg en rolverdeling Raad voor Accreditatie en de Inspectie Leefomgeving en Transport. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat wijst keuringsinstanties aan die certificaten mogen uitgeven waarmee een scheepseigenaar kan aantonen dat het schip aan de daarvoor geldende minimumeisen voldoet. Voordat ee Raymond Knops werd (tijdelijk) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Wouter Koolmees nam de taak van vicepremier over. Stientje van Veldhoven-Van der Meer werd minister voor Milieu en Wonen en Ank Bijleveld kreeg de nieuwe post van minister voor de AIVD Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 8 september 2017, nr. IENM/BSK-2017/214358, tot wijziging van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater (vermindering spoelfrequentie bij toepassing alternatieve techniek

Voormalig minister Sint-Maarten hielp vrienden aan

Samenstelling - Regering - Bestuur & organisatie - Aruba

In de Actieagenda Schiphol zullen de minister van Economische Zaken en ik u nader informeren. Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, Sharon A.M. Dijksma Pagina 2 van 3. Bijlage: vigerende beperkingengebieden LIB 1 t/m 4 en 20 Ke Nota Ruimte UB 4 beperkingengebied geluid 20 K Ministerie van Infrastructuur en Milieu BESLUIT INZAMELEN AFVALSTOFFEN & REGELING VERVOERDERS, INZAMELAARS, HANDELAARS EN BEMIDDELAARS zamelaars, VIHB NUMMER DR519571VlHB al de lijst van vervoerder Ingevolge beschikkingv de Minister van Infrastr handelaars en be delaars van afvalsto 16-12-2018 16 december 2013 rnr. G.J. Olthoff, directeu Home Even afreageren Minister van Infrastructuur en Overlast. Het geklungel met de mondkapjes. Een vreselijke app: Honderd procent schijt aan het milieu en de steeds maar toenemende overlast voor omwonenden. 17 juli 2018. 7. Het roosteren van Famke Louise. 22 september 2020. 1. Lekker vechten. 26 januari 2021. Abonneer De kabinetsonderhandelingen hebben geleid tot een 'nieuw' ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat in de plaats komt van het huidige ministerie van Infrastructuur en Milieu. Minister van het nieuwe departement wordt VVD-europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen en D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven wordt staatssecretaris. De portefeuille Water komt terecht bij Van Nieuwenhuizen.

Brief aan de minister van I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. de Minister mw. drs. Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag december Regeling Boer/Staat Nederlanden UW REFERENTIE CONTACTPERSOON Goethem DIRECT MOBIEL 0637197259 Hare excellentie, Graag uw aandacht voor het navolgende Vragen van de leden Madlener en Wilders (beiden PVV) aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de automobilist de klos is in de Randstad. 1.) Bent u bekend Gemaakt op 06 januari 2015 44

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is een Nederlands ministerie dat sinds 2017 bestaat en is de opvolger van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De huidige minister is Cora van Nieuwenhuizen (VVD), de huidige staatssecretaris is Stientje van Veldhoven (D66)

Drs. M.H. (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Geesteranus ..

Beleidsartikel 25 Brede Doeluitkering . Algemene doelstelling. Het realiseren van maatwerkoplossingen voor verkeers- en vervoersvraagstukken door de twee krachtens artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000 aangewezen openbare lichamen die verkeer- en vervoerstaken verrichten (vervoerregio's) Minister: 'Maak van milieu geen wedstrijdje ver plassen' Nog maar net aangetreden als minister van Infrastructuur en Waterstaat moest Cora van Nieuwenhuizen (54). 2018 Kennisgeving MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat De A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda hoort tot de top 3 fileknelpunten van Nederland. Op 13 februari 2017 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de startbeslissing voor de MIRT DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz van Haegen . 6 Nummer IENM/BSK-2016/213522 Toelichting Algemeen 1. Aanleiding voor en doel van de subsidie De vereniging Fietsersbond is een organisatie voor de belangenvereniging voor fietsers Stientje van Veldhoven wordt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven van D66 gaat Sharon Dijksma opvolgen als staatssecretaris bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat in het nieuwe kabinet wordt omgedoopt tot Infrastructuur en Waterstaat

Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen Postbus 20901 2500 EX 'S-GRAVENHAGE Den Haag, 23 juli 2015 Aantal bijlage(n): 6 Uw kenmerk: IENM/BSK-2014/277270 Ons kenmerk: ACM/DE/2015/204120 Contactpersoon: Luuk Spee | Luuk.Spee@acm.nl | (070) 722 27 8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht RWS INFORMATIE-Rijkswaterstaat West-De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid Nederland Noord Verkenning en Pianuitwerking t.a.v. Directie Natuur & Biodiversiteit/Team Natuurvergunningen Postbus 2232 3500 GE Utrecht Postbus 20401 T 088-797370 minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;. B Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 1a Deze regeling berust mede op de artikelen 2, derde lid, en 6, eerste lid, van het besluit De Minister van Infrastructuur en Milieu, Gelet op artikel 7.23, tweede lid, van de Waterwet, de artikelen 4, eerste lid, en 5 van de Kaderwet subsidies I en M; BESLUIT: ARTIKEL I De Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1

Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Wegenwik

Menu; Hot issues. Brexit; Europese maatregelen coronacrisis; Europese tussenbalans; Europese kroniek 2020; Overige issues; Europa in de wereld. Europa in cijfer Een land waar mensen graag wonen, goed kunnen werken en de ruimte hebben om te recreëren. Daar werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan. Wij zijn verantwoordelijk voor alle verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, en voor een veilig gebruik van onze infrastructuur. We zetten in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in. De Minister van Infrastructuur en Milieu, Gelet op de artikelen 1.12, 2.3, 2.10, achtste lid, 7.8, tiende lid, 7.9, vierde lid, en 7.21 van de Binnen-vaartregeling en artikel 3, tweede lid, van bijlage 4 bij de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen; BESLUIT: Artikel Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Created Date: 3/23/2020 11:43:18 AM Title: Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 22 maart 2020, nr. IENW/BSK-2018/98566, tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A

Minister onthult deltaplan tegen files | Binnenland

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1 Staatscourant 2014 nr. 35183 9 december 2014. TOELICHTING 1. Inleidin Lees meer omtrent staatscourant 2012, 18324: regeling van de minister van infrastructuur en milieu, van 31 augustus 2012, nr. ienm/bsk-2012/30229, tot wij

Deze elektrische steppen en e-scooters mogen wél de weg op

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie

Een man brengt aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) een offerte uit voor het ontwikkelen van een model voor risicoanalyse en -beheersing van zwembaden. Het ministerie laat telefonisch aan een medewerker van de man weten dat de offerte niet aan de voorwaarde voldoet dat het gebruik van het model kosteloos is. Pas na herhaalde verzoeken krijgt de man een schriftelijke. Melanie Schultz van Haegen, Minister van Infrastructuur en Milieu heeft zich bereid verklaard om de officiële opening van InfraTech 2017 te verrichten. Deze opening zal plaatsvinden op dinsdag 17 januari 2017 om 11.00 uur in het Verbindingstheater van InfraTech Nog maar net aangetreden als minister van Infrastructuur en Waterstaat moest Cora van Nieuwenhuizen (54) een hoogoplopende luchtvaartruzie met de Russen in goede banen leiden. Sindsdien is haar.

DEN HAAG - Minister Melanie Schultz van Haegen heeft vanavond de nieuwe staatssecretaris Sharon Dijksma van harte welkom geheten op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De staatssecretaris. Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX Den Haag datum betreft ons kenmerk 26 juli 2016 Brieven inzake wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (33118, A /33962) en voortgang stelsel Omgevingswetgeving (33118, B) 159228.01

Beantwoording vragen commissie over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2018 Te behandelen: 34775-XII - 6 Brief regering d.d. 18 oktober 2017 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu De Structuurvisie Infrastructuur en Milieu heeft het Staatsblad gehaald. Op 13 maart 2012 werd de bekendmaking gepubliceerd en stuurde de minister van Infrastructuur en Milieu een brief aan de Tweede Kamer over deze opvolger van onder meer de de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en d

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum 2 november 2015 Hoogachtend, DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, DE SEcP.ETARIS-GENERAAL, Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit voor zover hierin is beslist op het Wob-verzoek, binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen Minister van Nieuwenhuizen en staatssecretaris van Veldhoven over het MIRT Overzicht 2021. In het MIRT Overzicht 2021 vindt u alle rijksprojecten uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het MIRT staat voor Meerjarenprogramma MIRT Overzicht 2018. Download hier het complete MIRT Overzicht 2018 (pdf). Service

Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 201

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wordt mogelijk de nieuwe baas van Schiphol. De VVD-minister, die de rijschoolbranche in haar portefeuille heeft, kondigde eerder deze maand aan na deze periode te stoppen als.. Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 13 juni 2016, nr. IENM/BSK-2016/110681, tot wijziging van de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en de Regeling tarieven scheepvaart 2005 Item Preview remove-circle Share or Embed This Item Rappelabele toezeggingen Infrastructuur en Waterstaat (Totaaloverzicht januari 2018) (T01210) Toezegging Kosten riolering, drinkwatervoorziening en afvalscheiding BES-eilanden (32.473) (T01461) Toezegging Het in beeld brengen van de effecten op burgers en bedrijven inzake administratieve lasten bij regelgeving.

Inkoopdata Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

34 775 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018. Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 17 november 201 Bijgaande sturen wij, als bestuur van de vereniging BTV, u een schrijven gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat betreffende een drietal verzoeken annex vragen: 1. Het verzoek om een controle op de Milieu Effect Rapportage( MER) Rotterdam The Hague Airport plaats te laten vinden door een onafhankelijke partij; 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam RWS INFORMATIE Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. de heer J. Kalkman Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum 13 juli 2017 Onderwerp Advies ontwerp Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) Krimpen aan den IJssel 2018-2022. Zaaknummer RWSZ2017-0001081 vens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. De aanwijzing van de NIWO is gekoppeld aan de looptijd van het proefproject digitale vrachtbrief Benelux. Daarna wordt bezien of een regeling voor de langere termijn vereist is. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbeng Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit Zuidasdok ondertekend. Daarmee is onder andere een belangrijke stap gezet voor de uitbreiding en modernisering van station Amsterdam Zuid

Video: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van

34710 Wetgeving d.d. 31 maart 2017 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu. Wijziging van de Wet maritiem beheer BES en van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de implementatie van het Verdrag van Nairobi inzake wrakopruiming. Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2018, over Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017, Slotwet Infrastructuurfonds 2017 en Slotwet Deltafonds 2017 PDF-document TK 34.950 XII / 34.950 A / 34.950 J, 2 Geschiedenis. Van oudsher was het ministerie voor infrastructuur en waterwerken het Ministerie van Verkeer en Waterstaat genoemd. Dit ministerie bestond tussen 1946 en 2010. In het kabinet Rutte-I zijn diverse ministeries samengevoegd waaronder dat van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en Verkeer en Waterstaat, dat vanaf dat moment het Ministerie van Infrastructuur en. Rol organisatie Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft per 1 september 2012 de maximumsnelheid op de autosnelwegen verhoogt naar 130 kilometer per uur. Alleen waar 130 niet mogelijk is vanwege het milieu en de verkeersveiligheid geldt een lagere maximumsnelheid gebruikseisen en technische eisen (periodiek onderhoud Regeling voertuigen 2020) VERSIE TEN BEHOEVE VAN DE INTERNETCONSULTATIE De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Gelet op de artikelen 21, eerste lid, 22, eerst e, vierde en vijfde lid, 22a, eerste lid, 71, 71a, 76, derde lid, 100, derde lid, 101, eerste lid, en 102, derde lid, van

Kabinet-Rutte III (2017 - ) - Parlement

Ministerie van Infrastructuur en Milieu BESLUIT INZAMELEN AFVALSTOFFEN & REGELING VERVOERDERS, INZAMELAARS, HANDELAARS EN BEMIDDELAARS VIHB NUMMER GR505767VlHB I de lijst van vervoerder NEE Ingevolge beschikkingv de Minister van Infrast handelaars en be delaars van afvalsto ger MEE zamelaars, Bijzondere opmerkingen Dit bewijs is geldig van de uitfasering van Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Gelet op artikel 44 van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers; BESLUIT: Artikel I Aan artikel 3. This document is corrected by document stcrt-2015-38318-n1 Openbaarmaking bestuurskosten Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris Minister Periode Juni 2015 Totaal bedrag 1574,70 t, La La 01 La e 0 pj CD D) CD Toegangskaart 7t De Minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat - RWS) heeft aan de gemeenteraad per brief laten weten dat hij bezwaar maakt tegen het plan. Immers, het plangebied ligt erg dicht tegen de A58 aan en in zo'n geval moet het ontwerp bestemmingsplan eerst aan de minister worden voorgelegd en met deze worden besproken

Gemeente Altena: NieuwsberichtenDreiging politieacties van de baan - Gemeente

Co nee pt-voo rstel Besluit van de Minister publicatie Stcrt Versie 7 augustus 2018 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 2018, nr. IENW/BSK-2018/98566, tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A Minister van Infrastructuur en Milieu hulpverleningsdiensten aanwijzen die blauw zwaai,-, flits- of knipperlicht en een tweetonige hoorn mogen voeren. In de Regeling optische en geluidssignalen 2009 is een aantal hulpverleningsdiensten aangewezen IENM/BSK-2015/128145 houdende wijziging van het Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/205680, houdende aanwijzing van erkende rechtspersonen voor onderzoek in het kader van certificering Wet zeevarenden in verband met actualisatie van erkende organisaties Item Previe Ministerie van Financien. Webpagina | 28-02-2012. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Webpagina | 23-05-2014. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Webpagina | 10-07-2018. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Webpagina | 23-05-2014. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Webpagina | 23-05-201

Kentekenplaat en verplichte apk voor trekkers - RTV DrentheTrekkers en landbouwvoertuigen krijgen kenteken - TrekkerwebZorgen over uitbreiden aantal vliegbewegingen Lelystad‘Handelingsverlegenheid’ bij ondermijning en inmengingExperiment hennepteelt kan leiden tot veel rechtszakenAanbiedingsbrief bij rapport nulmeting

In de staatscourant nr 1802 (januari 2013) staat het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 januari 2013, nr. IENM/BSK.. De Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 10:7, zesde lid, van de Arbeidstijdenwet; BESLUITEN: Artikel 1 Berekening van de bestuurlijke boete 1. Deze beleidsregel is van toepassing op alle overtredingen die als zodanig bij of krachtens d Beleidsregel van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 12 september 2018, nr. IENW/BSK-2018/183049, houdende vaststelling van regels voor experimenten in het kader van vergaand geautomatiseerd varen op rijksvaarwegen (Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen

 • Betadine Scrub gebruiksaanwijzing.
 • Vier Handen op een Buik Aline.
 • Marktplaats verhuisdozen gebruikt.
 • Zeearend leefgebied.
 • Huidkleurige bultjes armen.
 • Gispen stoel 101.
 • Gegoten kelder prijs.
 • Oude Belgische frank.
 • LEGO 60125.
 • Sneltoets Photoshop afbeelding vergroten.
 • First love moviemeter.
 • Bondgenoten Nederland lijst.
 • Opdekdeur Praxis.
 • Gender test urine.
 • Toegankelijkheid Bos.
 • Verhuizing Korps Mariniers.
 • Control C.
 • Natuurhuisje Overijssel.
 • Handson plankdrager.
 • Beschermd wonen Gemeente Amsterdam.
 • Waterworld Schoten.
 • Herinneringsboom Natuurmonumenten.
 • Camping Ardennen tent.
 • Capsaïcine pleister action.
 • Complete badkamer inclusief montage Rotterdam.
 • Bolshoi Ballet dancers.
 • Forza motorsport 6 apex play online.
 • Indian embassy Visa.
 • Momentum IMDb.
 • Liedje egel prik prik prik.
 • Elsa oorbellen.
 • Mijn ouders zijn erachter gekomen dat ik rook.
 • FotoJet collage Maker Lite.
 • Nederlandse Antillen vakantie.
 • Urbex legaal.
 • Bon Jovi Always vertaling.
 • QR code Scanner Windows 10.
 • Stevig bed.
 • CLT duurzaam.
 • Paardenmelk Holland en Barrett.
 • Kasteel Drakensteyn wandelen.