Home

Omslachtige formuleringen

Tot zover een oud, maar prachtig voorbeeld van te bondig formuleren. Omslachtige formuleringen vormen wat mij betreft toch een groter probleem. Te lange teksten zijn niet alleen moeilijk te begrijpen, maar ze richten ook schade aan: tijdverlies; papierverspilling; ergernis en onbegrip bij de lezer; imagoschade; omzetverlies; Vier omslachtige zinne woordgebruik - omslachtige formuleringen woordgebruik - nominaliseringen woordgebruik - verwijzingen naar de lezer of toehoorder woordgebruik - expressieve elementen. Heerlijk Helder. Hebt u een taalvraag? 078 15 20 25. vragenformulier. zoek de spelling van woorden op Woordenlijst.org Maak omslachtige formuleringen korter door overbodige woorden te schrappen. liever niet . maar wel. Mogen we u eraan herinneren dat het erg belangrijk is dat u dit aanvraagformulier binnen een periode van een maand na ontvangst ervan volledig ingevuld terugstuurt Omslachtige formuleringen, een onpersoonlijke stijl en soms zelfs regelrecht onbegrijpelijke brieven - iedereen heeft er wel ervaring mee. Vooral gemeenten, de Rijksoverheid en de waterbedrijven. Vaak gaat het dan om het voorkomen van omslachtige formuleringen, overbodige woorden, herhalingen etc. Allemaal vragen over de interne communicatie dus. Daar komt sinds kort verandering in. Nieuwe lezers, nieuwe eisen, nieuwe vragen

Weg met die omslachtige zinnen - Drie Denkstappe

Omslachtig 1) Breedsprakig 2) Breedvoerig 3) Langdradig 4) Met veel omhaal 5) Niet zakelijk 6) Omstandig 7) Uitgebreid 8) Uitvoerig 9) Verbeus 10) Wijdlopi Duidelijke taal is helemaal niet 'waarder' of oprechter dan de meer omslachtige formuleringen die vaak voor verbloemend en verhullend worden versleten. Duidelijke taal kan zelf ook machteloosheid verbloemen. Kan verhullen dat sommige problemen helemaal niet zo eenduidig en eenvoudig te verhelpen zijn Onleesbaar geschreven, omslachtige formuleringen, een overmaat aan details, uitweidingen, gissingen, mogelijkheden en wat niet al. Kortom, niet om door te komen. Jammer, want het onderwerp is interessant genoeg

woordgebruik - vage woorden - Vlaamse overhei

Heerlijk Helder - Formulering Vlaanderen Inter

Je kunt ook zeggen dat dat een omslachtige formulering is voor de Wet van Murphy: Anything that can go wrong, will go wrong. Kennelijk geldt dat zelfs voor wat Nederland wél kon voorzien checklist sollicitatiebrief ontvangergerichtheid toon stijl de boodschap sluit aan in toon en stijl bij de doelgroep (enthousiast, maar formeel) de toon van d (korte omschrijving) Bij de vertaling van deze rederijkerstekst in eigentijds proza is gestreefd naar goede leesbaarheid en inhoudelijke juistheid. Steeds is de afweging gemaakt tussen vlotte formulering en letterlijke vertaling. Stoflappen, herhalingen binnen hetzelfde tekstdeel en omslachtige formuleringen worden doorgaans kernachtiger weergegeven. Door de originele tekst parallel met de.

Beleidsteksten, plannen, rapporten en jaarverslagen zijn doorgaans geen krachtige, prettig leesbare documenten. Je herkent dit vast en zeker. Omslachtige formuleringen maken de tekst langer dan nodig is. Bovendien produceert de maker van zo'n tekst vaak hele alinea's zonder enige betekenis, teksten zonder inhoud Door Marc van Oostendorp. Deze weken bespreek ik de 'grote opdrachten', ongeveer: de grote lijnen, die de docententeams van Curriculum.nu aan het opstellen zijn voor het schoolvak Nederlands van de toekomst. Vandaag grote opdracht 4: De competente taalgebruiker communiceert doelgericht. Deze grote opdracht is helaas minder goed geschreven van de zeven teksten die het docentontwikkelteam. aantekeningen doelgroepsgericht schrijven week ontvangergerichtheid toon stijl de boodschap sluit aan in toon en stijl bij de doelgroep (enthousiast, maa Met woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, maak je je tekst duidelijker en aansprekender. Hieronder staat een lijst met woorden die ouderwets, omslachtig, formeel of moeilijk zijn. Daarnaast staan alternatieven die korter en vaak ook begrijpelijker zijn

'Wie Nederlander is, staat in de wet' NU - Het laatste

Voorzetseluitdrukkingen als met betrekking tot, in het kader van, ten aanzien van zijn omslachtige, vage formuleringen die je beter kunt vervangen door één concreet voorzetsel als over, voor, door, met etcetera. Die voorzetsels geven duidelijker aan wat je precies bedoelt. Ga naar de Oefening Dat geldt eigenlijk altijd voor overdreven omslachtige formuleringen: je gaat daar iets achter zoeken. Waarom je dat doet, dat verklaart het principe van Grice. Rett geeft aan aardig overzicht van al die verschillende wijze-schendingen, maar dat lezende viel me ineens iets op: er zijn nog veel meer dingen die je met taal kunt doen dan Grice en Rett voor mogelijk hielden

Rapporteren in de zorg » Hendrikx van der Spe

Omslachtige formuleringen, een onpersoonlijke stijl en soms zelfs regelrecht onbegrijpelijke brieven - iedereen heeft er wel ervaring mee. Vooral gemeenten, de Rijksoverheid en de waterbedrijven scoorden slecht. Maar het was niet alleen maar ellende wat de klok sloeg Echter vind ik de formulering vrij omslachtig. Mijn voorstel; Welke uitdagingen heeft bedrijf X door veranderend klantgedrag als gevolg van een veranderende omgeving? Wellicht kun je deze nog wat concreter maken, bijv. door een specifieke eigenaar van deze uitdagingen binnen het bedrijf aan te wijzen, af te bakenen of aspecten van de omgeving, etc. Succes We hebben bijna allemaal de neiging om minder prettige boodschappen te verzachten of af te zwakken door ze te verpakken in omslachtige zinnen en indirecte formuleringen. Of subtiele steken onder water. Maar als je kritiek op iets hebt, kun je het beter helder verwoorden Vermijd omslachtige formuleringen, wijdlopigheid, moeilijke en archaïsche woorden en een overmaat aan passiefconstructies. Richtlijnen werkstukken en scripties CIW, januari 2006 4 C Structuur a. Hoofdstuk en paragrafen i. Geef hoofdstukken en paragrafen heldere titels die de ladin 8.3.4 Omslachtige formuleringen 158 8.3.5 Tangconstructies 159 9. ViBE-9: Wetenschappelijke schrijfstijl 163 9.1 Inleiding 163 9.2 Schrijfstijl en taalgebruik bij wetenschappelijk schrijven 163 9.2.1 Schrijftaal versus spreektaal 164 9.2.2 Afwisselend woordgebruik 165 9.2.3 Ik en wij 167 9.2.4 Sekseneutraal taalgebruik 16

1 Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de snelheid waarmee je kunt communiceren. Toch ligt daar net de grootste valkuil: door de snelheid van het medium verloopt communicatie per e mail niet altijd efficiënt en correct Wat is correct: Sicilië's of Siciliës bezienswaardigheden? Correct is Siciliës bezienswaardigheden.Sicilië eindigt op een toonloze e, zoals in de.In dat geval wordt de -s gewoon aan het woord vast geschreven omdat de bezitsvorm niet verkeerd uitgesproken kan worden. Er is dus geen apostrof nodig. Vergelijkbare voorbeelden zijn Belgiës regeringen, Spanjes stranden en Hongarijes. Een omslachtige formulering. Blijf kort en bondig: Die auto is ongetwijfeld gestolen. Hij is een man/vrouw die. Hij is een man die van aanpakken weet: hij hakt elke ochtend het hout. Langdradig. Je kunt dit eenvoudig inkorten: Hij weet van aanpakken: hij hakt elke ochtend het hout. Nog een voorbeeld Nogal een ding: vaag taalgebruik voorkomen. Gepubliceerd op 20 november 2018 door Lucy Vleeshouwers. Bijgewerkt op 13 januari 2019. In academische teksten moet je zo precies mogelijk schrijven zodat de tekst wetenschappelijk, objectief en duidelijk is en niet op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden dikwijls ook te omslachtige formulering. Vat de bedoeling van de uitspraak samen in een voor eenieder begrijpelijk verhaal. Aarzel niet om de formuleringen van het Hof (binnen de grenzen van het juridisch verantwoorde) te interpreteren om te komen tot een voor het beleid zo operationeel mogelijke tekst

Onvolledige instructies, onduidelijke verwijzingen, omslachtige formuleringen. Te moeilijke taal/ termen. Teveel tekst. Heldere instructies ( volledige instructie, wat , met wie, waar, wat als,) De verwijzingen naar het boek zijn helder. Helder naar programma, welk bestand, waar het gevonden of opgehaald moet worde Hij markeert bijvoorbeeld moeilijke woorden, omslachtige formuleringen en passieve zinsconstructies en noemt mogelijke alternatieven. Ook geeft hij aan welke zinnen en alinea's te lang zijn. De resultaten worden samengevat in een testrapport, zodat de schrijver in één oogopslag kan zien wat zijn grootste valkuilen zijn Dure woorden en omslachtige formuleringen zorgen net als vaktermen voor onduidelijkheid in je tekst. Daarnaast maak je het de lezer moeilijker om een zin te begrijpen en hij of zij kan daardoor eerder afhaken. Dit soort woorden en formuleringen zitten wel vaak in vakliteratuur en daarom is het makkelijk ze over te nemen Ga ook na of bepaalde formuleringen wel absoluut noodzakelijk zijn in de tekst: meedelen, melden, bevestigen, vragen, noteren, een antwoord formuleren, verwijzen naar, de aandacht vestigen op, wijzen op... Ter illustratie volgen hierna enkele voorbeelden van omslachtige openingsalinea's met telkens een herschrijving en een commentaar

Omslachtig - 3 definities - Encycl

Ook wel: verhullend, nietszeggend, breedsprakig of verbeus Wollig taalgebruik of een wollige tekst wil zeggen: niet to the point en doorspekt van jargon, overbodige, omslachtige, schijnbaar wetenschappelijke en/of ingewikkelde woorden.Met veel woorden wordt eigenlijk maar weinig gezegd. Dergelijk taalgebruik kan onbewust zijn aangeleerd, of bewust worden gebruikt om intelligent of. Omslachtige formulering: We kijken naar deze . vormen van aanpassing . aan de nieuwe cultuur: Beter: We bespreken drie mogelijkheden: Geinig plaatje, die gebruik ik ook altijd! Leerdoelen. Aan het einde van deze les kun je: benoemen op welke drie manieren een nieuwkomer zich kan aanpassen.

De omslachtige formuleringen van het hof verschaffen hier helaas geen duidelijkheid over. Gelukkig laten zij wél ruimte voor die uitleg. Alleen, dan wordt wel al gauw een flinke wissel getrokken. Het is een wat omslachtige formulering van wat je het eigen-kracht-principe zou kunnen noemen. Vandaar dat de medewerker van het buurtteam de blauwe enveloppe keurig terugschoof met de impliciete boodschap: u moet zelf als eerste actie ondernemen. Vuilnisophaaldienst van de bureaucratie

De paus spreekt eigenlijk best duidelijke taal - Katholiek

 1. In het Frans gebruikt men veel beleefdheidsformules en omslachtige formuleringen. Men kiest vaak voor een iets formelere, ambtelijkere toon dan in het Nederlands, waar men een veel directere aanpak hanteert. Je kan het ambtelijk noemen, soms is het ook poëtisch. VANDENBUSSCHE: Zeker, en ik waardeer dat ook
 2. Qua stijl zijn er soms lange zinnen met omslachtige formuleringen. Zie bijvoorbeeld de eerste alinea van Natuurvolkeren. Hoort Natuurvolkeren wel in dit artikel besproken te worden, althans in een zelfstandige paragraaf? Als het ter onderbouwing is voor hypothesen over de prehistorie, dan moet het daarbij. Kiro Vermaas 1 jun 2015 10:44 (CEST
 3. Veel stilistisch zwakke en nodeloos omslachtige formuleringen (Vaak wordt aangenomen dat alle krijgsolifanten mannetjes waren, aangezien deze agressiever zijn (bron?), maar dit was niet altijd het geval / ook van rond 4500 jaar geleden / Deze aantallen waren vele malen groter dan de aantallen die ingezet werden door de Perzen en de Grieken/ Echter, zij hadden ook de neiging om zelf in paniek.
 4. petitie om een rente-onafhankelijk aanvullend geldsysteem in te voeren in Nederland. Wegens te omslachtige formuleringen is deze petitie GESTAAKT
 5. checklist webtekst ontvangergerichtheid toon stijl de boodschap sluit aan in toon en stijl bij de doelgroep het taalgebruik is aantrekkelijk: de webtekst i
 6. met teksten die met hun omslachtige formuleringen verhullen dat de daarin geformuleerde denkbeelden helemaal niet zo inge-wikkeld zijn. Als ik het gevoel krijg dat ik in vijfentwintig pagina's helder proza iets kan weergeven waar een boek dat ik aan het lezen ben driehonderd bladzijden vol uiterst omslachtige formuleringen

Het is aan te bevelen om tangconstructies niet overspannen te maken. Een tangconstructie wordt overspannen als de twee grijpers van de tang te ver uit elkaar staan. De lezers raken de draad dan vlugger kwijt. Dat is bijvoorbeeld het geval in de formulering het in januari door de verzekeringsagent ingevulde en ondertekende formulier Feith waardeerde diens werk nauwelijks: hij vond hem een te geringe kennis van het Nederlands bezitten. 3 Inderdaad zijn er nogal wat omslachtige formuleringen te vinden en zijn er enkele merkwaardige fouten in het werk geslopen

Uit de omslachtige formuleringen van de minister kan worden afgeleid dat ook het openbaar maken van de inhoud van die contracten een 'major event' kan zijn. Zodra zij dus openlijk over specifieke toezichtbelemmerende bepalingen in die contracten zou spreken, zou dat Vestia veel geld kunnen kosten J.H.B.M.Willems en N.H.Th.Croon, De zieke werknemer. Een informatieboekje voor de curatieve sector over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 120 bl., fig., tabellen Controleer 'omslachtig' vertalingen naar het Portugees. Kijk door voorbeelden van omslachtig vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica 14. De tekst heeft een evenwichtige informatiedichtheid. 14.1 Te omslachtige formulering (overbodige woorden, overdadige woordgroepen, nietszeggende uitdrukkingen) 14.2 Te bondige formulering 15. De auteur schrijft aantrekkelijk, maar blijft zakelijk. 15.1 Te weinig gevarieerde stijl (te veel dezelfde woorden en/of zinsconstructies Formulering heeft niet zoveel te maken met de grammaticale correctheid van zinnen (), maar meer met passendheid, begrijpelijkheid en aantrekkelijkheid van zinnen.Dit maakt het niet altijd eenvoudig om een tekst hierop te beoordelen: over een spelfout bestaat vrijwel geen discussie (gebruiken we het groene of het witte boekje?), maar formulering is voor een deel een kwestie van smaak

Regel 5: omslachtige formulering. Regel 6-7: nog omslachtiger. Het meervoud Zouden er niet veel problemen zijn opgelost als die krukkige en verwarrende formulering `haar lot ten hoon' er. In mijn artikel Drie manieren van ik-ben-denken die schadelijk kunnen zijn beschreef ik, aan het einde van het artikel enkele alternatieven voor ik-ben formuleringen. Naar aanleiding van het artikel schreef Jean: Zeer mee eens! Maar ik smacht daarbij naar meer voorbeelden van formuleringen als alternatief voor de drie ik-vormen. En dan liefst formuleringen die niet te omslachtig zijn zoals.

bol.com Het jaar 117, Tom Buijtendorp 9789401910682 ..

bol.com T&T Klassieken - Mariken van Nieumeghen ..

In de onderstaande test kun je steeds kiezen uit twee formuleringen. Klik de formulering aan die jouw voorkeur heeft. Als je klaar bent, kun je bekijken wat mogelijk de sterke en zwakke punten in jouw schrijfstijl zijn Een soort taalkramp, die vaak het gevolg is van onzekerheid of imponeerdrift (of allebei), en leidt tot omslachtige zinnen (Wij zullen in principe uitgaan van een positieve grondhouding). Of onnodig passieve zinnen (Wellicht dat uw interesse is gewekt, uw reactie zal door ons worden opgevolgd. Weinig omslachtige formuleringen. Kortom, een roman die bij de jeugd wel zal aanslaan. Geschikt voor bovenbouw Havo en Vwo. Dit jaar bracht Wolters-Noordhoff in de serie Toplijsters De hondenkoninguit. Nu dus de tweede roman van de schrijver bij De Bezige Bij Controleer je woordkeus: gebruik je geen ambtelijke, omslachtige woorden en formuleringen? Is je woordkeus ook voldoende gevarieerd? Is er voldoende afwisseling van kortere en langere zinnen? Is de tekst, waar mogelijk, actief geformuleerd? Controleer ook meteen op naamwoordstijl en onbepaalde wijs. Is de tekst voldoende aantrekkelijk gemaakt 3. Uit de formulering van hoofd- en deelvragen is duidelijk wat de functie van elke vraag is (bv beschrijven, verklaren, toetsen) 4. De hoofdvraag maakt zo goed mogelijk duidelijk wat onderzocht gaat worden`: het wat, waar, wie en wanneer van het onderzoek § Nb: soms leidt dat tot een erg omslachtige formulering, in dat geval biedt d

Blijf bij de kern en laat omslachtige formuleringen achterwege. Waak er wel voor dat de informatie in je tekst overeind blijft. Aantrekkelijkheid Wil je lezers boeien? Zorg dan dat personen meer gewicht krijgen dan zaken gevallen bij de Likert-techniek tot omslachtige formuleringen. Tevens maken soms punt- items, oftewel niet-extreem geformuleerde items, deel uit van het Likert-meetinstrument. Punt-items hebben als probleem dat negatieve of ontkennende antwoorden op het betref Boekverslag van het boek Jaromir-cyclus & Marco (A.C.W. Staring) voor het vak nederlands. Dit verslag is op 23 januari 2002 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo er zijn geen onnodig lange zinnen, omslachtige formuleringen of vaag taalgebruik; Afzender. Ontvanger. Plaats, datum. Betreft: Aanhef. Max 5 alineas (1e alinea: aanleiding, uitnodiging) (2e tot 4e alinea: kern: vermeldt praktische gegevens en het programma) (laatste alinea: afsluiting: biedt mogelijkheid tot afmelden/aanmelden en sluit positief.

Een omslachtige formulering. Je creëert een compleet zinsdeel voor iets dat je ook in twee woorden kunt opschrijven. Wat zeg ik: in één woord. Er is geen twijfel mogelijk dat die fiets is gestolen Lezers haken af bij omslachtige formuleringen. • Wees helder en direct. Draai niet om de hete brei heen, maar zeg precies wat je bedoeld. • Wissel korte zinnen af met lange zinnen, dat leest prettiger. Maak je zinnen niet té lang. • Pas je woordkeuze aan aan je doelgroep

omslachtig taalgebruik Archives - Tekststrategi

Zou de krant er beter van worden met een stijl- en grammatica-checker? Grammatik werd op 'Zeer Strikt' ingesteld om de tekst van vier voorpagina's (20, 21, 23 en 24 januari) van NRC Handelsblad te. Stijve en omslachtige formuleringen als Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd zijn niet meer van deze tijd. Correspondentie van vandaag is helder, positief en kernachtig. En precies toegesneden op de situatie: met de juiste opbouw, toon en stijl gemaakt tussen vlotte formulering en letterlijke vertaling. Stoplappen, herhalingen binnen hetzelfde tekstdeel en omslachtige formuleringen worden doorgaans kernachtiger weergegeven. Door de originele tekst parallel met de vertaling op te nemen wordt wel-licht ook de oude tekst voor veel lezers toegankelijker. Onbekende woorden

Efficiënt schrijven - Taaluile

Ontwerp norm NEN 5087 Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen Publicatie uitsluitend voor commentaa Omslachtige zinnen. Op zich geen probleem, zou je denken. Maar er is één ding waar ik voornamelijk mee worstel in deze kwestie. Je tekst wordt onnodig lang en omslachtig als je overal de mannelijke en de vrouwelijke optie moet geven. 'Ik bezoek vandaag een psycholoog of psychologe. Hij of zij zal me helpen met zijn of haar methode' - Gebruik liever een minder omslachtige formulering. - Liever niet gebruiken als zelfstandig naamwoord (het gelijkvloers*), al is dat volgens Taaladvies.net standaardtaal in België. Toegevoegd door fansy op 07 jul 2018 15:1

20131107 schrijven voor het web open aanbodTraining Schrijven in klare taal | Inez TC50 jaar SIRE in print - De Wereld Draait Door - BNNVARA20141106 schrijven voor het web

Oorspronkelijke zin: Voor wolfskinderen zijn de dieren hun familie, zo beschrijft Marina Chapman in haar boek Kind van het oerwoud.: Label: H: Onderzoek-Bron onderzoek: In de vorige alinea stond een soortgelijke zin waarin Marina Chapman gekoppeld wordt aan haar boek Kind van het oerwoud.: Verbeterde zi In de wat omslachtige formulering van hemzelf: Ik gaf de wereld vóór de ogen op om enkel mijn rol te spelen áchter de ogen. Een filmmaker in crisis is geen origineel gegeven, maar Van der Valk, die vijf jaar geleden imponeerde met zijn speels-filosofische afstudeerfilm Onno, de onwetende , heeft er met het visueel dynamische Nocturne een vrolijkstemmende film over gemaakt SCHOOLKEUZEMOTIEVEN VAN OUDERS EN LEERLINGEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS ROA-R-2016/4 Jim Allen* Ineke Bijlsma* Lex Borghans** Davey Poulissen* * Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmark De expositie Blur toont de aanwinsten van de afgelopen twee jaar die op initiatief van de conservator toegepaste kunst zijn gekocht. Deze omslachtige formulering en de gekozen titel willen duidelijk maken dat een begrip als toegepaste kunst anno 2002 niet of lastig te hanteren is De speelsheid en de fantasie waarvan de verhalen in hun satirische elementen en surrealistische taferelen blijk geven, botsen hier en daar met de wat omslachtige formulering, ook in het titelverhaal, waarin een schrijfster zich terugtrekt in een landelijk gebied, uit verlangen los te raken van de al te intellectuele schrijfwereld omslachtig translation in Dutch-French dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies

 • Christopher mintz plasse instagram.
 • CHT behandeling.
 • Bol.com klantenservice chat.
 • Waarde dubbeltje 1948.
 • Elvis Presley Life.
 • Bataafse Republiek leger.
 • Magnesium voetenbad bijwerkingen.
 • PSB Patellabrace.
 • Bolshoi Ballet dancers.
 • Nieuw Bureaublad sneltoets Mac.
 • Gameboy Classic kopen.
 • Master of G.
 • Amerikaanse schrijfster.
 • De Hongerspelen samenvatting scholieren.
 • BIOS computer openen.
 • Roku Nederland Netflix.
 • Reisroute Belize.
 • Ik heb zo waanzinnig gedroomd.
 • St Croix Legend Tournament Medium Light.
 • Recreatiewoning Baarle Nassau.
 • Fibreuze dysplasie gezicht.
 • Vissen Vennenbos.
 • FS17 best mods.
 • Kleurplaat steek prins Carnaval.
 • Kreet betekenis.
 • Gratis haakpatroon Kermit de Kikker.
 • Jadranka Lokas kroatie.
 • Massagetal zwavel.
 • Sea Doo Bombardier.
 • St Petersburg IndyCar.
 • Olympia Waalwijk reserveren.
 • Vrouwenhoeden.
 • Oefentherapie Parkinson.
 • Slappe lach youtube.
 • Gemeente Amsterdam logo png.
 • I amsterdam letters wiki.
 • Letter generator.
 • Lampion Sint Maarten HEMA.
 • PDC Darts programma.
 • Story niet ontvangen.
 • Glazen schuifwand België.